Winners of Chhayavishkar-2014

Congratulations to all prize winners and participants!

Theme : Sarvajanik Ganesh Festival
1) Sagar Shende
2) Hemant Paigude
3) Prashant Bobade


Theme : Portrait Photography
1) Bhushan Kadam
2) Nishant Chawala
3) Rupesh Jadhav


Theme : Pune – A Heritage CIty
1) Abhishek Pardeshi
2) Shrikant Salnuke
3) Sanjay Purohit